Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Додатком 2 до договору № 0000-2TK5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій визначні умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги

Умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації’/телемедичних систем (за рішенням лікаря ПМД).

Підстави надання послуги: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги шляхом ефективного надання допомоги пацієнту протягом усього його життя з урахуванням усіх його проблем зі здоров’ям, зокрема організовуючи та координуючи діяльність інших служб охорони здоров’я у разі неможливості надання допомоги особисто чи у разі відсутності лікаря, якого вибрав пацієнт.
 2. Наявність лабораторії для проведення обов’язкових лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору.
 3. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасної діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта.
 4. Взаємодія з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
 5. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання ПМД.
 6. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження тощо основного лікаря, задля ефективного та вчасного надання пацієнтам медичної допомоги,

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

За місцем надання послуги:

 • електрокардіограф;
 • тонометр;
 • ваги;
 • ростомір;
 • глюкометр;
 • пульсоксиметр.

Інші вимоги:

 1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
 2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я з використанням кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2.

послуги ЦПМСД

Share this post for your friends:

Friend me: