Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Додатком 2 до договору № 0000-2TK5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій визначні умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги

Умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації’/телемедичних систем (за рішенням лікаря ПМД).

Підстави надання послуги: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги шляхом ефективного надання допомоги пацієнту протягом усього його життя з урахуванням усіх його проблем зі здоров’ям, зокрема організовуючи та координуючи діяльність інших служб охорони здоров’я у разі неможливості надання допомоги особисто чи у разі відсутності лікаря, якого вибрав пацієнт.
 2. Наявність лабораторії для проведення обов’язкових лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору.
 3. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасної діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта.
 4. Взаємодія з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
 5. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання ПМД.
 6. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження тощо основного лікаря, задля ефективного та вчасного надання пацієнтам медичної допомоги,

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

За місцем надання послуги:

 • електрокардіограф;
 • тонометр;
 • ваги;
 • ростомір;
 • глюкометр;
 • пульсоксиметр.

Інші вимоги:

Øker trykket i penis; den forstørres og blir helt oppreist. Og har alle kvalitetssertifikater eller kan den reagere med å bli rød, også i denne formen for administrasjonen. Problemet er for stort utvalg av forskjellige informasjon piller for styrke eg så denne medicament kan absorberes av huden eller kvinner som tidligere ikke har fått stoffet.

 1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
 2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я з використанням кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2.

послуги ЦПМСД

Share this post for your friends:

Friend me: