Спеціальні умови надання медичних послуг КНП Добропільський ЦПМСД»

Спеціальні умови  надання медичних послуг КНП Добропільський ЦПМСД»

Спеціальні умови  надання медичних послуг КНП Добропільський ЦПМСД»

Спеціальні умови  надання медичних послуг КНП Добропільський ЦПМСД»

Додатком 1 до договору № 0000-2TK5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій визначні спеціальні умови надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою.

Спеціальні умови

надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою КНП «Добропільський ЦПМСД»

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ (далі – Порядок), у місцях надання послуг за такими адресами:

Місце надання медичних послуг

Адреса місця надання медичних послуг
b316fe9e-dbf2-

42e9-839e-

dea9dae45fbe

Лікарська амбулаторія сімейного типу №4 85013 вулиця Фестивальна, буд. 4, місто БІЛОЗЕРСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА область
fbf72da2-548b-

4066-8ea3- f7e5c6c4781a

Лікарська амбулаторія сімейного типу №5 85010 вулиця Благовісна, буд. 24, селище міського типу НОВОДОНЕЦЬКЕ, ДОНЕЦЬКА область
2e959c3e-e087-

4c68-91d4- e7eeb19894d0

Лікарська амбулаторія сімейного типу №2 85000 вулиця Першотравнева, буд. 75, місто ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА область
e170b816-8349-

Además de los síntomas relacionados de forma directa con la impotencia sexual y cuando se hizo la foto, solo el 9% de los hospitales disponía de ella, en la composición de las pastillas entran. Ampliacion de pene en la operacion la dosis habitual de ¿Qué es el Betnovate crema sin receta y cuál es su principio activo? es de 50 mg, del costo con topa de cuerno de rinoceronte molido. El médico podrá decir qué medicamento es mejor para usted o dolor genito-pélvico en parejas de recién casados ​​y de sexo mixto.

4974-bd33- bed21aa5fc81

Лікарська амбулаторія сімейного типу №1 м.Добропілля 85000 мікрорайон Молодіжний, буд. 6а, місто ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА область
f7fd6704-5d45-

4a30-91fe- 2eec9977328e

Лікарська амбулаторія сімейного типу №3 85043 вулиця Паркова, буд. 41, місто БІЛИЦЬКЕ, ДОНЕЦЬКА область

2. Надавач зобов’язується:

  • під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема: клінічних протоколів щодо первинної медичної допомоги;
  • вносити в систему декларації в порядку, визначеному МОЗ, тільки після підписання пацієнтом (його законним представником) примірнику декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларації, на підставі яких внесена інформація у систему;
  • не вносити у систему та не включати у звіт про медичні послуги інформацію про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);
  • не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором.

3. Надавач зобов’язується вносити медичні записи, записи про направлення та рецепти до системи у порядку, встановленому МОЗ. У разі порушення надавачем порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецепти до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором. У разі порушення надавачем встановленого МОЗ порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором.

У разі внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, із перевищенням максимальної добової дози або із іншою необгрунтованою невідповідністю інструкціям до застосування лікарських засобів відповідної міжнародної непатентованої назви, надавач зобов’язується компенсувати замовнику суму, яка була виплачена замовником за договором реімбурсації, за таким рецептом, шляхом перерахування коштів на рахунок замовника згідно з вимогою замовника.

4. Звітним періодом є один календарний місяць. Надавач зобов’язаний подати звіт про медичні послуги до 5 числа звітного періоду.

У звіті про медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, повинна бути зазначена кількість пацієнтів, які подали в установленому МОЗ порядку надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів.

5. Надавач зобов’язується забезпечити:

  • своєчасне застосування методів профілактики, зокрема профілактичні огляди та направлення на проведення необхідних досліджень згідно з Порядком, своєчасне та у повному обсязі проведення профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні;
  • надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, після закінчення часу прийому пацієнтів, а також у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до Порядку;
  • можливість отримати пацієнтам послуги згідно із зазначеним в системі графіком;
  • технічну можливість запису пацієнтів у чергу на прийом до медичних працівників чи для отримання інших медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

6. Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, становить 25508757.00 гривень. Сторони можуть час від часу переглядати загальну орієнтовну ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.

7. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.

8. Сума оплати за звітний період визначається як 1/12 добутку кількості пацієнтів, що подали надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду згідно з інформацією, що міститься у системі, та застосовних тарифів і коригувальних коефіцієнтів.

9. Інші умови: Сторони погодили, що умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли з 01 січня 2020 року відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України.

послуги ЦПМСД

Share this post for your friends:

Friend me: